خرید و فروش پرس اکستروژن الومینیوم ، قیمت پرس اکستروژن آلومینیوم

 

۱- پرس ۶۰۰ تن (۶مگا نیوتن)   فروخته شد

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن


 

۲-پرس ۱۲۰۰ تن (۱۲ مگانیوتن) فروخته شد

 

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

Capture1پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

 

۳-پرس ۲۵۰ تن (۲٫۵ مگا نیوتن)  فروخته شد

 

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن