پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد - بیلت آلومینیوم ریژه ای

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – بیلت آلومینیوم ریژه ای

بیلت آلومینیوم ریژه ( بوته ای )

بیلتهایی هستند که سازنده بیلت پس از خریداری ضایعات آلومینیوم ، اقدام به ذوب مجدد آنها و تولید بیلت در قالب های چدنی می نماید . بزرگترین عیب این بیلتها ، عدم توانایی آلیاژبندی صحیح آنهاست .

 

پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد - بیلت آلومینیوم ریژه ای

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – بیلت آلومینیوم ریژه ای