پروفیل آلومینیوم

 

 

قالب اکستروژن آلومینیوم

705

 

بیلت آلومینیوم

 

681

 

پرس

۱ – پرس اکستروژن مستقیم

۲ – پرس اکستروژن معکوس

۳ – پرس اکستروژن پیرسینگ

۴ – پرس اکستروژن کانفرم

 

اکسترود

 

عملیات تکمیلی مکانیکی بر روی پروفیل آلومینیوم

 

پروفیل آلومینیوم

 

عملیات تکمیلی شیمیایی بر روی پروفیل آلومینیوم

 

اکسترودر

 

خط تولید پرس اکستروژن

 

 

behfard 1

پروفیل آلومینیوم