پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم - پرس اکستروژن کانفرم

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم – پرس اکستروژن کانفرم

 

پرس اکستروژن کانفرم

Continuous forming