775

 

عملیات تکمیلی : T4-T5-T6 پروفیل آلومینیوم

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی با ایجاد تغییر در ساختار باعث حصول ساختاری ریزدانه می شود. از آنجایی که ریز دانه شدن در فلزات باعث بهبود خواص مکانیکی میشود استفاده از این فرآیند برای اصلاح ریزساختار و حصول خواص مکانیکی مطلوب بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

برای دستیابی به خواص مکانیکی خاص در محصولات آلیاژی آلومینیوم با استفاده از عملیات حرارتی heat treatment  به محصول دلخواه دست می یابند.

این عملیات در استاندارد AAA به نه دسته تقسیم می شود :

T0  برای حالتی است که آلیاژها تحت عملیات حرارتی قرار گرفته باشند.این حالت بیانگر تمپر هایی است که پایدار هستند.
T1  سرد شده از یک فرایند شکل دهی، با درجه حرارت بالا و پیر شده به صورت طبیعی.
T2  سرد شده از یک فرایند شکل دهی، با درجه حرارت بالا، کار سرد شده و پیر شده به صورت طبیعی.
T3  عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده، کار سرد شده و پیر شده به صورت طبیعی.
T4  عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده و پیر شده به صورت طبیعی.
T5  سرد شده از یک فرایند شکل دهی با دمای بالا و پیر شده به صورت مصنوعی.
T6  عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده و پیر شده به صورت مصنوعی.
T7  عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده و پایدار شده.
T8  عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده، کار سرد و پیر شده به صورت مصنوعی.
T9  عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده، پیر شده به صورت مصنوعی و سپس کار سرد شده.
T10 سرد شده از یک فرایند شکل دهی با درجه حرارت بالا، کار سرد شده و پیر شده به صورت مصنوعی.
در بعضی موارد پسوندهای رده T دارای اعدادی بیش از یک رقم هستند مانند   AA 224-T351 یا   AA 6061-T651   که در این صورت باید موارد زیر را در نظر داشت.
TX51 بیانگر تنش زدایی بوسیله کشش بعد از عملیات حرارتی عدد اول (عدد x ) است.
TX52 بیانگر تنش زدایی بوسیله تنش فشاری بعد از عملیات حرارتی عدد اول (عدد x ) است.
TX54 بیانگر تنش زدایی بوسیله ترکیب یاز کشش و فشار بعد از عملیات حرارتی عدد اول (عدد x ) است.
TX6     بیانگر کار سرد به وسیله نورد تا کاهش ۶ درصد از سطح مقطع، بعد از محلول سازی و سرد کردن است.