پروفیل آلومینیوم- آلومینیوم بهفرد - بیلت آلومینیوم وارداتی

پروفیل آلومینیوم- آلومینیوم بهفرد – بیلت آلومینیوم وارداتی

بیلت وارداتی آلومینیوم

شامل موارد زیر می باشد :

  • دوبال  ( کشور سازنده امارات متحده عربی )
  • روسال  ( کشور سازنده روسیه )
  • آلبا  ( کشور سازنده بحرین )
  • ایندال  ( کشور سازنده هند )
  • ….

 

پروفیل آلومینیوم- آلومینیوم بهفرد - بیلت آلومینیوم وارداتی

پروفیل آلومینیوم- آلومینیوم بهفرد – بیلت آلومینیوم وارداتی